Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ, ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Διακήρυξη εκτιμώμενης άξιας 50.000,00 € με φπα 24%

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «Διαχείριση και προστασία των σπανίων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών» πεταλούδων και ορθότερων στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού και γειτονικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για την υλοποίηση της Δράσης Δ5 του Υποέργου 1 με κωδικό Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)