Εκτύπωση
Αυγ
27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Συγγραφή Έντυπων εκδόσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού» (αφορά δύο Τμήματα)

•   ΤΜΗΜΑ 1: «Συλλογή πρωτογενούς υλικού από Επιστημονικό Προσωπικό για τα Εικονογραφημένα Βιβλία», εκτιμώμενης αξίας 39.000,00 € με ΦΠΑ 24%

•   ΤΜΗΜΑ 2: «Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού», εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 € με ΦΠΑ 24%

του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ00110009

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ypourgeio