Εκτύπωση
Απρ
14

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού το έργο Α. Π.Ε. 4.5: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΜΥΩΞΟΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΛΙΩΝ» και Β. Π.Ε. 4.6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ Lutra lutra

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 4.5: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΜΥΩΞΟΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΛΙΩΝ» και Β. Π.Ε. 4.6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ Lutra lutra» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμου-Βουραϊκου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τα Παραρτήματα

Εκτύπωση
Μαρ
30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας ΠΕ 1, 2, 3, 4 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τα Παραρτήματα

Εκτύπωση
Μαρ
23

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Προσδιορισμός της Βοσκοφόρτωσης και Βοσκοϊκανότητας και Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκου»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Προσδιορισμός της Βοσκοφόρτωσης και Βοσκοϊκανότητας και Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκου» του Π.Ε. 3.8 του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Εκτύπωση
Δεκ
23

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό: «Μελέτη για την Ανόρθωση Πλατυφύλλων Δασών από Πρεμνοφυή σε Σπερμοφυή»

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό: «Μελέτη για την Ανόρθωση Πλατυφύλλων Δασών από Πρεμνοφυή σε Σπερμοφυή».

Σε συνέχεια του άρθρου 14.1 της Διακήρυξης «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ», στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (έγχαρτες) και ηλεκτρονική μορφή (σε σύμπακτο δίσκο - CD) μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες και παραδοτέα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές», διευκρινίζεται ότι υποβάλλεται ένας (1) δίσκος CD σε κάθε υποφάκελο χωριστά (καθένα από τους τρεις υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» του κυρίως φακέλου).

Δείτε το έγγραφο

Εκτύπωση
Δεκ
15

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Μελέτη για την ανόρθωση πλατύφυλλων δασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Μελέτη για την ανόρθωση πλατύφυλλων δασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή» του Π.Ε. 3.7 του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Εκτύπωση
Δεκ
15

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού» του Π.Ε. 3.3 του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Εκτύπωση
Οκτ
30

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Πακέτο Εργασίας 3.1 και Πακέτο Εργασίας 3.4 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 3.1: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔ» και Β. Π.Ε. 3.4: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ypourgeio