Εκτύπωση

Προσωπικό

Η αναλυτική στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης είναι η ακόλουθη:

Πίνακας Προσωπικού ανά ειδικότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΤΜΗΜΑ

Κουμούτσου Ελένη

Περιβαλλοντολόγος

ΠΕ

Συντονίστρια Έργου - Διεύθυνση

Ρουσινός Γεώργιος

Δασολόγος

ΠΕ

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Τοπουζίδης Νικόλαος

Γεωλόγος

ΠΕ

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Φιλιππακόπουλος Χρήστος

Διοικητικός

ΠΕ

Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεροπούλου – Γέρου Παρασκευή

Βοηθός Λογιστή

ΔΕ

Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Γουναράκης Κωνσταντίνος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Ρηγόγιαννης Παναγιώτης

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Ζέρβας Χρήστος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Κουλούκη Μαρία

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης