Εκτύπωση

Προβλήματα

Απορρίμματα
Τα απορρίμματα δημιουργούν προβλήματα, όχι μόνον από αισθητικής άποψης αλλά και ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, της ατμόσφαιρας και δημιουργούν κινδύνους για την δημόσια υγεία. -

Υγρά απόβλητα
Οι αστικές δραστηριότητες, χωρίς μονάδες επεξεργασίας και με διάσπαρτες αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες σε μέρος της περιοχής (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κ.λ.π.), επιβαρύνουν σημαντικά όλους τους αποδέκτες (έδαφος, χείμαρροι/ποτάμια, θάλασσα). Είναι χαρακτηριστικό ότι το συντριπτικό ποσοστό των οικισμών της περιοχής, ανεξαρτήτως μεγέθους, στερείται κεντρικού αποχετευτικό δικτύου, ενώ μόνο ένας οικισμός διαθέτει μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαθέτουν τα αστικά λύματα τους άμεσα ή έμμεσα στους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής ( Βουραϊκό, Αροάνειο, Κράθι, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα στην σταδιακή υποβάθμιση τους. Πιο συγκεκριμένα :
Στην λεκάνη του Βουραϊκού κανένας οικισμός δεν διαθέτει μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από τα λύματα της πόλης των Καλαβρύτων, η οποία στερείται και αποχετευτικού δικτύου. Έτσι, σημαντικό ποσοστό των δικτύων των οικιών, έχουν συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο όμβριων της πόλης και τα λύματα καταλήγουν άμεσα στον Βουραϊκό.
Επίσης οι σημαντικότερες μονάδες μεταποίησης ολόκληρης της περιοχής και oi πλέον ρυπογόνες, (τυροκομεία) βρίσκονται στις παρυφές της πόλης των Καλαβρύτων και τα λύματα τους καταλήγουν στον Βουραϊκό.
Στην λεκάνη του Αροανείου, υπάρχουν σημαντικά λιγότερα προβλήματα αφού ο σημαντικότερος οικισμός , η Κλειτορία, διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης στην περιοχή υπάρχει μόνο μια μονάδα μεταποίησης (τυροκομείο) η οποία διαθέτει σύστημα πρώτης επεξεργασίας των αποβλήτων του, πριν καταλήξουν στην μονάδα της Kοινότητας.
Στην λεκάνη του Κράθι , τα λύματα των οικισμών καταλήγουν άμεσα ή έμεσα στον Κράθι , ενω δεν υπάρχουν μονάδες μεταποίησης.
Στην λεκάνη του Φενεού , επίσης δεν υπάρχει κανένα σύστημα λυμάτων τα οποία διατίθενται μέσω απορροφητικών βόθρων.
Στην παραλιακή ζώνη, τα πράγματα ειναι επίσης δύσκολα, αφού ούτε οι μεγάλοι οικισμοί της περιοχής ( Ακράτα, Διακοφτό, κ.λ.π.) διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας και ο κίνδυνος ρύπανσης των υπογείων υδάτων ειναι σημαντικός.

Χρήσεις γης
Η επέκταση των οικισμών των Καλαβρύτων και του Διακοφτού, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου, επιφέρει αλλοιώσεις και υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Η οικιστική επέκταση, πραγματοποιείται χωρίς την ύπαρξη βασικών υποδομών και δικτύων (αποχέτευσης, κλπ.) και είναι κυρίως αποτέλεσμα της γρήγορης ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού στην περιοχή του Χελμού, λόγω και της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου. Το γεγονός αυτό επιφέρει έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης, κυρίως οικιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων με τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές φυσικού κάλλους κ.λπ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως στην περιοχή των Καλαβρύτων, που υφίσταται έντονες πιέσεις για ανοικοδόμηση προς την κατεύθυνση του Αισθητικού Δάσους Καλαβρύτων, αλλά και κατά μήκος του οδικού άξονα Διακοφτού – Καλαβρύτων, πλησίον του φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού.
Διάνοιξη δρόμων
Οι διανοίξεις δρόμων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία και την άρση της απομόνωσης των ορεινών όγκων της περιοχής, προκαλούν όμως στις περισσότερες περιπτώσεις προβλήματα στο περιβάλλον, λόγω ιδιαίτερα της μορφολογίας και του ανάγλυφου των εδαφών. Επίσης τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την διάνοιξη των δρόμων, αγροτικών, δασικών, επαρχιακών, κ.λ.π., δεν επιτυγχάνονται αφού οι δρόμοι τον περισσότερο διάστημα του χρόνου δεν εξασφαλίζουν βατότητα.
Η διάνοιξη των δρόμων πρέπει να γίνει μετά από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό των απαιτήσεων της περιοχής και των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των ήδη ανοιγμένων .

Αρδευτικά έργα
Τα αρδευτικά έργα έχουν στόχο την άρδευση των εκτάσεων της λεκάνης του Βουραϊκού, του Αροανείου και του Φενεού. Τα έργα που σχεδιάζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν την περιοχή του Αροανείου και του Φενεού. Και στις δύο περιοχές εκτιμάται ότι η δευτερογενής επίδραση στο περιβάλλον (πανίδα- χλωρίδα) θα είναι σημαντικότερη που θα προέρχεται από την επέκταση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις αρδευόμενες πλέον καλλιέργειες.
Για την ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα για την ορνιθοπανίδα ούτως ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή ενόχληση.

Γεωργικές καλλιέργειες
Οι γεωργικές καλλιέργειες δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την χρήση (ή κατάχρηση) λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, Τα λιπάσματα, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα απο 2.000 τόνους περίπου για ολόκληρη την περιοχή μελέτης, όπως και τα φυτοφάρμακα , αποτελούν σημαντική και σοβαρή πηγή ρύπανσης που έχει σημαντικές επιπτώσεις στα φυτικά και ζωϊκά είδη της περιοχής.
Εκτός της επίπτωσης στα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής η συνεχή χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων προκαλεί και μείωση της αποδοτικότητας των εδαφών η οποία συνοδεύεται από την υποβάθμιση της βλάστησης. Επίσης οι εξελίξεις στη γεωργία πάντα συνοδεύονται από περισσότερες απαιτήσεις σε νερό καθώς και τη δημιουργία νέων έργων.

Βόσκηση
Επειδή η περιοχή στηρίζει το εισόδημα της, το οποίο πραγματικά είναι λιγοστό, στην κτηνοτροφία και λόγω του ορεινού ανάγλυφου της, η βόσκηση κατά το παρελθόν ήταν ιδιαίτερα έντονη καθώς αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα εκατοντάδων ετών.
Ιδιαίτερη σημασία για τα ελατοδάση, έχει η παρουσία και η βόσκηση αιγών, οι οποίες τρώγουν τα νεαρά δενδρύλλια της ελάτης. Αν και τίθενται απαγορευτικές διατάξεις βοσκής, από ότι φαίνεται από τη σημερινή κατάσταση, αυτές δεν πρέπει να τηρούνταν.
Η βόσκηση σε συνδυασμό με τις φωτιές που άναβαν οι κτηνοτρόφοι, τόσο για την ελεύθερη δίοδο των ποιμνίων τους μέσα στο δάσος, όσο και για την ανάπτυξη χόρτου και γενικά για εμπλουτισμό της βοσκήσιμης ύλης, ευνοούν την εμφάνιση αποπλύσεων του εδάφους, γαιοκαταπτώσεων κλπ.

Λαθροϋλοτομίες
Κατά το παρελθόν, οι καταστροφές των δασών από τις λαθροϋλοτομίες, κυρίως για ανάγκες καυσοξύλευσης και δευτερευόντως για τεχνική ξυλεία, ήταν σημαντικές και έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο τοπίο της περιοχής.
Σήμερα οι λαθροϋλοτομίες έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς έχει μειωθεί και ο πληθυσμός και ως εκ τούτου η σχετική πίεση στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Διαχείριση δασών
Υπεύθυνοι Φορείς για τη διαχείριση των δασών της περιοχής μελέτης είναι τα Δασαρχεία Αιγίου και Καλαβρύτων, που υπάγονται στην Διεύθυνση Δασών Αχαϊας. Οι σοβαρές όμως ελλείψεις σε πιστώσεις και προσωπικό, είναι οι βασικές αιτίες για τη μη ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και την αναστολή εκτέλεσης των απαραίτητων έργων και εργασιών. Ιδιαίτερα στο Δασαρχείο Καλαβρύτων, το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού είναι σημαντικό, καθώς η περιοχή είναι σχετικά μεγάλη και υπάρχει πλήθος εργασιών που απαιτούνται να υλοποιηθούν. Οι λόγοι αυτοί συντείνουν στη γενικότερη μη ικανοποιητική κατάσταση των δασών της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Πυρκαγιές
Οι όποιες πυρκαγιές έχουν σημειωθεί στην περιοχή κατά το παρελθόν εστιάζονταν κυρίως στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής και στις πυρκαγιές από τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, από τις πλέον καταστροφικές για την περιοχή ήταν η πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2007, που αποτέφρωσε χιλιάδες στρέμματα γης, αλλά και σημαντικό μέρος της βόρειας περιοχής του Βουραϊκού. Ιδιαίτερη αναφορά για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς και την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, πραγματοποιείται σε κεφάλαιο που ακολουθεί.