Εκτύπωση

Θεσμικό πλαίσιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ιδρύθηκε μαζί με άλλους 24 Φορείς με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002).

Με το Νόμο αυτό ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) με Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τους Ν. 1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.
Ο Ν. 3044/2002 περιελάμβανε και χάρτες με τα εξωτερικά όρια κάθε μίας από τις 25 ΠΠ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού σύμφωνα με την αριθ. 45716 (ΦΕΚ 1604/21-11-2005) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Με το ΦΕΚ 1604/21-11-2005, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. (απόφαση 45716), εγκρίνεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα (απόφαση 45718), εγρκίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα (απόφαση 45719), εγκρίνεται ο Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παρ’άδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων, και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα (απόφαση 45720).